Regulamin warsztatów w studiu kulinarnym „Pole do popisu”

 1. Organizatorem warsztatów kulinarnych jest ABJAN Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-232) przy ulicy Saint Etienne 6a/23 , zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach – Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000587077, z numerem NIP 9542760137 (zwana dalej ,,Organizatorem”).

 2. Internauta, który zdecyduje się na skorzystanie z usługi (zwany dalej ,,Uczestnikiem”), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez ABJAN Sp. z o.o. w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży.

 3. W studiu kulinarnym „Pole do popisu” organizowane są warsztaty/zajęcia kulinarne dla osób dorosłych i dzieci pod opieką osób dorosłych (warsztaty dedykowane dla dzieci). Za dzieci biorące udział w warsztatach odpowiedzialność ponoszą ich opiekuni.

 4. Warsztaty odbywają się w studiu kulinarnym „Pole do popisu” w Katowicach (40-061) przy ul. Batorego 3A lub w innym miejscu wskazanym przez Organizatora na stronie internetowej www.poledopopisu.pl

 5. Uczestnik kupując udział w warsztatach akceptuje zaprezentowane na stronie www.poledopopisu.pl szczegóły dotyczące warsztatów

 6. Zgłoszenie do udziału w warsztatach jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

 7. Warsztaty mają charakter praktycznej nauki. Organizator zapewnia Uczestnikom przekazanie przez prowadzącego wiedzy dotyczącej przygotowywanych potraw i praktyczne przećwiczenie przygotowywania wybranych potraw. Organizator nie odpowiada za to, w jakim stopniu wiedza i umiejętności zostaną przyswojone przez Uczestników.

 8. Warsztaty odbywają się w języku polskim, chyba że w opisie danych warsztatów umieszczonym na stronie internetowej www.poledopopisu.pl znajduje się informacja, że warsztaty odbywają się w innym języku. Organizator informuje, że warsztaty mogą być prowadzone przez osoby, których ojczystym językiem nie jest język polski, ale równocześnie zapewnia, że osoby te będą posługiwać się językiem polskim na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku.

 9. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona i określana przez Organizatora.

 10. Czas trwania warsztatów określa Organizator i informuje o nim przy opisie danych warsztatów. Biorąc pod uwagę różny poziom umiejętności Uczestników, Organizator, po uzyskaniu zgody Uczestników, zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub skrócenia warsztatów, żeby Uczestnicy mogli wykonać zaplanowane potrawy. Na prośbę Uczestników, prowadzący może też skrócić warsztaty, bądź zmienić ich program.

 11. Warsztaty mogą być prowadzone przez jedną, dwie lub więcej osób.

 12. Uczestnik kupuje miejsce/miejsca na warsztatach przez wybranie tematu i daty warsztatów, wypełnienie odpowiednich formularzy na stronie internetowej www.poledopopisu.pl oraz wniesienie opłaty zgodnie z ceną danych warsztatów.

 13. Uczestnik ma możliwość zakupu vouchera upominkowego, dostępnego na stronie internetowej  www.poledopopisu.pl Po zakupie vouchera na podany przez Uczestnika adres e-mail wysyłany jest voucher w postaci pliku .pdf, który Uczestnik może przekazać dowolnej osobie, która weźmie udział w warsztatach zamiast Uczestnika. Na życzenie Uczestnika voucher zostanie przekazany w formie drukowanej.

 14. Cena vouchera jest stała i wynosi 200 PLN. Voucher może być wykorzystany do 31.12.2017 na dowolne warsztaty których organizatorem jest studio kulinarne Pole do popisu, niezależnie od ich ceny ogłoszonej na stronie internetowej www.poledopopisu.pl Organizator nie zwraca, ani w żaden inny sposób nie refunduje różnicy w cenie warsztatów, a kosztem vouchera. Każdy voucher może być wykorzystany jeden raz.

 15. Posiadacz vouchera, żeby wziąć udział w warsztatach powinien dokonać zgłoszenia na warsztaty za pomocą formularza zgłoszeniowego na wybrane warsztaty, podając informację, że korzysta z vouchera.

 16. Voucher obowiązuje jedynie na warsztaty, których organizatorem jest Pole do popisu. Voucher nie obowiązuje na warsztaty gościnne, które odbywają się w Polu do popisu ale ich organizatorem jest strona trzecia.

 17. Cena warsztatów jest określana przez Organizatora i podawana do wiadomości przy opisie danych warsztatów na stronie www.poledopopisu.pl

 18. Organizator ma prawo stosować rabaty od ceny podanej przy danych warsztatach.

 19. Opłata za uczestnictwo w warsztatach obejmuje:

 • zajęcia grupowe z prowadzącym

 • wszystkie artykuły spożywcze niezbędne do uczestnictwa w warsztatach

 • korzystanie ze wszystkich sprzętów kuchennych niezbędnych do uczestnictwa w warsztatach

 • wydrukowane przepisy potraw przygotowywanych podczas warsztatów

 • udostepnienie fartucha kuchennego na czas zajęć

 • wodę, kawę i herbatę do korzystania podczas warsztatów (ew. inne napoje ujęte w opisie danych warsztatów)

 1. Opłata wniesiona przez Uczestnika oznacza wykupienie miejsca na wybranych warsztatach kulinarnych.

 2. Opłata zostaje wnoszona przez Uczestnika na podany wskazany przez Organizatora numer konta bankowego. Numer konta zostanie przekazany na wskazany przez Uczestnika adres mailowy

 3. W przypadku nieobecności na warsztatach lub rezygnacji z udziału w warsztatach opłata zostanie zwrócona Uczestnikowi w terminie 7 roboczych od dnia poinformowania Organizatora o rezygnacji lub od dnia następnego po odbyciu się warsztatów.

 4. W przypadku nieobecności na warsztatach lub rezygnacji z udziału w warsztatach Uczestnik zapłaci na rzecz Organizatora karę umowną w wysokości odpowiadającej cenie wykupionych warsztatów. Zapłata kary umownej nastąpi w formie potrącenia z opłatą zwracaną Uczestnikowi na podstawie pkt 22 niniejszego Regulaminu.

 5. Kara umowna nie zostanie naliczona jedynie w przypadku poinformowania Organizatora przez Uczestnika o rezygnacji z warsztatów lub nieobecności w terminie 5 przed rozpoczęciem warsztatów

 6. Uczestnik w przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionych warsztatach, może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w tych warsztatach zamiast niego. Uczestnik musi o takiej zmianie poinformować organizatora drogą e-mailową, na adres studio@poledopopisu.pl, najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem warsztatów, których ta zmiana dotyczy. Uczestnictwo tej osoby w warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią niniejszego Regulaminu.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przeniesienia warsztatów na inny termin w przypadku nie zebrania minimalnej liczby uczestników warsztatów

 8. Organizator poinformuje Uczestnika o odwołaniu lub przeniesienia warsztatów na inny termin drogą mailową najpóźniej 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia warsztatów

 9. W przypadku Odwołania warsztatów przez Organizatora opłata za warsztaty zostanie zwrócona Uczestnikowi w terminie 7 roboczych od dnia poinformowania Uczestnika o odwołaniu warsztatów

 10. Odwołując dane warsztaty Organizator może zaproponować Uczestnikowi inny termin warsztatów o tej samej, bądź innej tematyce. W przypadku braku zgody Uczestnika na zmianę, Organizator dokonuje zwrotu Uczestnikowi wniesionej przez niego opłaty w terminie siedmiu dni roboczych od dnia poinformowania go przez Uczestnika o braku zgody na zmianę.

 11. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas warsztatów podstawowych zasad higieny.

 12. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o występujących u niego chorobach zakaźnych (np. żółtaczka), których jest świadom, oraz o uczuleniach i przeciwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia podczas warsztatów, w których bierze udział. Poinformowanie Organizatora nie zwalnia Uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad związanych z odżywianiem i higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej.

 13. Organizator informuje, że do przygotowania potraw na warsztatach wykorzystywane są produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne u niektórych osób (np. orzechy, migdały, ryby itd.). Każdy Uczestnik, znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w warsztatach, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę. W przypadku uczestniczenia w warsztatach, Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad żywieniowych, które nie spowodują zagrożenia dla jego zdrowia. W przypadku wątpliwości co do zawartości przygotowywanych potraw należy skonsultować się z kucharzem prowadzącym warsztaty. Organizator zastrzega, że podawany w opisie warsztatów program (lista potraw) nie zawiera szczegółowego opisu składników wykorzystywanych do przygotowania tych potraw. Tego typu informacje Uczestnik może uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem studio@poledopopisu.pl

 14. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas warsztatów sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.

 15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zakresie potraw, które są przygotowywane na warsztatach, o ile nie zmienia to charakteru warsztatów ani ich zakresu.

 16. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i wykorzystywania zdjęć w swoich materiałach i administrowanych przez siebie mediach elektronicznych.

 17. Uczestnik nie może korzystać podczas warsztatów z własnych produktów spożywczych lub napojów, chyba że Organizator wyrazi na to zgodę.

 18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili. Zmiana nie dotyczy Uczestników, którzy wykupili warsztaty i zaakceptowali Regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę.